Ραχεο-Αυχενικός Νάρθηκας Με Μετωπιαία Στήριξη – 1522 – Ortholand