Υποπτέρνια Πέλματα Σιλικόνης «Siligel» – FT/123 – Ortholand